Facebook | Twitter | Linkedin
 • Muhasebe ve Finans Eğitimleri
 • Bütçeleme ve Bütçe Kontrol Teknikleri

  • Bütçeleme ve bütçe kontrol, işletmeler için mali yapılanmanın ana unsurlarındandır.
  • Bu eğitimde bütçeleme ile ilgili tüm temel kavramlar, bütçeleme türleri, bütçeleme teknikleri, yapılması gereken planlama işlemleri ile ölçümlemeler ve raporlamalar detaylı olarak incelenmektedir.

 • Finans

  • Rekabetin giderek arttığı ve hedeflenen kar seviyelerine ulaşmanın oldukça zorlaştığı günümüz iş hayatında, aldığımız kararların finansal boyutunu anlamamız ve dikkate almamız daha da önem kazanmaktadır.
  • Bu eğitimin amacı katılımcılara önemli finansal kavramlar ve teknikleri ile ilgili güncel bilgiler verirken ,gerçek iş hayatından tecrübe paylaşımları, örnek uygulamalar ve vaka analizleri ile bu bilgilerin katılımcıların zihninde pekişmesini sağlamaktır.

 • Risk Nedir? Rmd(Riske Maruz Değer) Nedir?

  • Bu eğitimde katılımcılara riskin tanımı ile birlikte risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır.
  • Son 20 yılda yaşanan krizler incelendiğinde, maruz kalınan rikin büyüklüğünün doğru analiz ve yönetimi şirketlerin kendilerine katmaları gereken en önemli özellik olarak ön plana çıkmıştır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanmış eğitimimizde Risk ölçüm, amaç ve bileşenleri sizlere anlatılmıştır. Eğitimin sonunda katılımcılar kurumun taşıdığı piyasa risklerini daha iyi algılayabileceklerdir.

 • Volatilite Modelleme Teknikleri

  • Bu eğitimde katılımcılara, volatilite kavramı tüm yönleri incelenerek, başta risk yönetimi ve volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin finansal piyasalarda uygulaması ve ölçüm sonuçlarının aracı olarak kullanılması anlatılmakta ve bunlara ilişkin örnekler verilmektedir.
  • Bu sayede katılımcılar yapacakları çalışmalarda, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları programlardaki her türlü modelin temelini öğrenip modelleri daha etkin kullanmaları sağlanacaktır.

 • Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Regresyon Analizi

  • Bu eğitimde katılımcılara, risk yönetiminde, ekonomik araştırmalarda, finans mühendisliği ve ekonometri ile ilgili her alanda kullanacakları temel istatistik ve finansal ekonometri teknikleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır.
  • Bu sayede katılımcılar yapacakları çalışmalarda, geliştirecekleri modellerde, kullanacakları programlardaki her türlü modelin temelini öğrenip modelleri daha etkin kullanmaları sağlanacaktır.

 • Mali Tablo Analizleri

  • Finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir.
  • Bu eğitimde katılımcıların finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Maliyet Muhasebesi

  • Maliyet Muhasebesi Eğitimi, firmaların hem üretim sürecinde hem de diğer işletme süreçlerinde üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörlerin analizi için gereken bilgilerin uygulama ağırlıklı işlendiği bir eğitim programıdır.
  • Bu eğitimde, işletmenin mali durumlarının dönemsel değerlendirmede maliyetleri oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz etmek, maliyet kalemlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek için gerekli olan tüm bilgi uygulamalı olarak işlenmektedir.

 • Temel Muhasebe

  • Bu eğitimin amacı, çeşitli sektörlerdeki ön muhasebe elemanı açığının karşılanması adına, etkin bir şekilde kişilerin eğitilmesi ve temel muhasebe işlemlerinin öğretilerek ön muhasebe elemanı olarak yetiştirilmesidir.
  • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Evrak tanımı, sınıflaması ve muhasebe hesapları hakkında genel bilgi, evrak kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

 • Bilgisayar Destekli Temel, Orta Muhasebe Eğitimi

  • Bu eğitimin amacı, çeşitli sektörlerdeki ön muhasebe elemanı açığının karşılanması, çalışmış oldukları muhasebe bölümlerinde kendi muhasebe bilgilerini pekiştirme ve etkin bir şekilde kişilerin eğitilmesi yetiştirilmesidir.
  • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Evrak tanımı, sınıflaması ve muhasebe hesapları hakkında genel bilgi, evrak kayıt, raporlama ve bilgisayar destekli muhasebe işlemlerini kapsamaktadır.

 • Bilgisayar Destekli Üst Düzey Muhasebe Eğitimi

  • Bu eğitimin amacı, tecrübeli kişilere kendi muhasebe bilgilerini pekiştirme ve yönetsel anlamda etkin bir şekilde kişilerin eğitilmesi yetiştirilmesidir.
  • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Evrak tanımı, sınıflaması ve muhasebe hesapları hakkında genel bilgi, evrak kayıt, raporlama ve bilgisayar destekli muhasebe işlemlerini kapsamaktadır.

 • Sigortacılık Temel Muhasebesi ve Mevzuat Uygulamaları

  • Bu eğitimin amacı, sigortacılık sektöründeki muhasebe uygulamaları, kayıt, raporlama muhasebe bilgilerini pekiştirme ve yönetsel anlamda etkin bir şekilde kişilerin eğitilmesi yetiştirilmesidir.
  • Sigortacılık mevzuatının gerektirdiği mali ve idari yükümlülüklerin uygulayıcı ve yöneticilere ve resmi makamlara iletilmesini kapsamaktadır.